[OpenBSD]

Podręcznik systemowy

Index Page and Help | FAQ | Copyright
RELEASE(8)    Podręcznik Administratora Systemu OpenBSD     RELEASE(8)

NAZWA
   release - budowanie wydania OpenBSD

OPIS
   Jest kilka kroków niezbędnych do zbudowania wydania systemu. Są nimi:

   1.  Uaktualnienie źródeł.
   2.  Zbudowanie i instalacja nowego jadra.
   3.  Zbudowanie nowego systemu.
   4.  Zrobienie i zatwierdzenie wydania systemu.
   5.  Zbudowanie i instalacja XF4.
   6.  Zrobienie i zatwierdzenie wydania XF4.
   7.  Robienie dodatkowych pakietów.

   Sekcje te szczegółowo opisują każdy z wymaganych kroków.

   Komendy do wydania przez użytkownika mającego prawa zapisu do źródeł i 
   drzewa portów (odpowiednio /usr/src i /usr/ports) są poprzedzone
   znakiem procentu ('%'). Komendy, które musza być wydane przez superuzytkownika
   są poprzedzone znakiem hash ('#').

  1. Uaktualnienie źródeł
   Budowanie nowego wydania powinno sie zawsze zaczynać od znanego zbioru 
   zgodnych źródeł. Najłatwiejszą droga, żeby upewnić się, że źródła są 
   kompletne jest sprawdzenie ich przy użyciu etykiety (ang. tag) w CVS,
   która programiści OpenBSD dodali do repozytorium przed zrobieniem wydania.  
   Są dwie etykiety, jedna identyfikująca wydanie takie jakie istnieje na 
   płytach CD i druga identyfikująca stabilna gałąź systemu. Stabilna gałąź 
   oznaczana jest od OpenBSD 2.7, zawiera ona laty opisane w 
   http://www.openbsd.org/errata.html. Etykiety sa w formie:

   OPENBSD_x_y_BASE Ta etykieta oznacza źródła takie jakie są na wydaniu
            z CD-ROMu, gdzie x jest głównym a y jest pobocznym
            tylko errate, żadnych nowych dodatków.

   OPENBSD_x_y    Ta etykieta jest ruchomym celem. Oznacza ona źródła 
            należące do stabilnej gałęzi systemu. Ta gałąź zawiera 
            tylko errate, żadnych nowych dodatków.

   Aby uaktualnić źródła systemu do wersji oznaczonej przez jedna z 
   powyższych etykiet, użyj komend: 

      % cd /usr/src && cvs up -r TAG -Pd
      % cd XF4SRC && cvs up -r TAG -Pd
      % cd PORTSPATH && cvs up -r TAG -Pd

   Zastąp XF4SRC ścieżką do źródeł Twojego Systemu X Window. Zastąp 
   PORTSPATH ścieżką do Twojego drzewa portów, standartowo jest to /usr/ports.
   Powyższe komendy dostosuj do istniejących drzew źródeł.

   Zobacz http://www.openbsd.org/anoncvs.html żeby się dowiedzieć jak pobrać 
   źródła za pierwszym razem.

   Ostrzeżenie: Etykiety CVS są `lepkie'. Po więcej informacji zajrzyj do
   cvs(1).

  2. Zbudowanie i instalacja nowego jądra
   Ze względów bezpieczeństwa, zawsze powinieneś budować i instalować nowe 
   jądro przed budowaniem programów, które z tego jądra będą korzystać.
   To daje pewność, że każde nowe odwołania systemu, na przykład, istnieje 
   jeżeli jest niezbedne. Żeby zbudować jądro należy:

      % cd /sys/arch/${ARCH}/conf
        gdzie ${ARCH} jest architekturą Twojej maszyny, np. i386.
      % vi ${NAME}
        gdzie ${NAME} jest plikiem konfiguracyjnym Twojego jądra. Nie 
        powinieneś edytować pliku GENERIC, utwórz własny plik 
        konfiguracyjny jeżeli musisz wprowadzać modyfikacje. Jeśli 
        używasz GENERIC, możesz pominąć ten krok. I tak, możesz użyć 
        vi, mg, albo dowolnego innego edytora jaki wybierzesz.
      % config ${NAME}
      % cd ../compile/${NAME}
      % make clean depend bsd
        W tym przypadku make clean jest Twoim przyjacielem.
      % su
      # mv /bsd /bsd.old && mv bsd / && chown root.wheel /bsd
      # shutdown -r now


   Jeśli system nie wstaje możesz wystartować go korzystając z bsd.old.

  3. Budowanie nowego systemu
   Teraz, kiedy już działa na nowe jądro, możesz zbudować nowy system. Tak 
   jest bezpieczniej (ale wolniej), usunąć katakoli obiektowe i stworzyć je 
   od nowa przed budową. Należy:

      % cd /usr/obj && mkdir -p .old && sudo mv * .old && sudo rm -rf
        .old &
        To przesunie wszystkie istniejące pliki obiektowe ze ścieżki i 
        następnie usunie je w tle.
      % cd /usr/src && nice make obj
        To odbuduje Twoje katalogi obiektowe.        
      % su
      # nice make build
        Jeśli zainstalowałes sudo(8) możesz połączyc go z poprzednim 
        krokiem używając komendy
           nice make SUDO=sudo build
      Aktualizacje /etc, /var i /dev/MAKEDEV musisz zrobić z ręki.

   W tym momencie Twój system jest zaktualizowany i chodzi na tym kodzie, z 
   którego zamierzasz zrobić wydanie. 

  4. Zrobienie i zatwierdzenie wydania systemu
   Wydanie systemu składa się z jądra GENERIC, jednego startowego CD i dwóch 
   startowych dyskietek, plików *tgz wydania i instrukcji instalacji oraz 
   pliku sum kontrolnych.


   Proces robienia wydania potrzebuje dwuch obszarów pracy. Są nimi:

   DESTDIR   To jest nazwa katalogu, który będzie katalogiem głównym 
         całej instalacji OpenBSD, zatem musi on być na tyle dużej
         by zmieścić cały system operacyjny (poza Systemem X Window).
         Katalog może być usunięty gdy wydanie zostanie stworzone. W 
         każdym przypadku proces tworzenia wydania się upewni przed 
         rozpoczęciem czy katalog jest pusty.

   RELEASEDIR  To nazwa katalogu gdzie wyjściowe pliki procesu tworzenia 
         wydania są zapisywane. Proces ten sam stworzy ten katalog
         jeżeli zajdzie taka potrzeba.

         Ostrzeżenie: DESTDIR i RELEASEDIR nie mogą odwoływać się do
         żadnego katalogu z /mnt w scieżce, /mnt jest używany w
         procesie tworzenia wydania.

   RAMDISK obrazu dyskietki i CD wymaga specjalnego narzędzia, które jest
   tworzone najpierw. Proces tworzenia wydania jest:

      % su
        Musisz być superużytkownikiem by stworzyć wydanie.
      # cd /usr/src/distrib/crunch && make obj depend all install
        Tworzy specjalne nardzędzia, niezbędne do budowania wydania.
      # cd /usr/src/distrib/sparc64/mksuncd && make obj depend all in-
        stall
        Tylko na platforme sparc64, to narzędzie jest niezbędne do 
        stworzenia obrazu startowego, ISO.
      # setenv DESTDIR your-destdir RELEASEDIR=your-releasedir
      # test -d ${DESTDIR} && mv ${DESTDIR} ${DESTDIR}- && rm -rf ${DEST-
        DIR}- &
      # mkdir -p ${DESTDIR} ${RELEASEDIR}
        The last two steps ensure ${DESTDIR} exists as an empty direc-
        tory and ${RELEASEDIR} exists. ${RELEASEDIR} need not be emp-
        ty.
        Ostatnie dwa kroki sprawdzają czy ${DESTDIR} istnieje jako 
        pusty katalog i czy istnieje ${RELEASEDIR}. ${RELEASEDIR} nie
        musi być pusty.
      # cd /usr/src/etc && nice make release
      # cd /usr/src/distrib/sets && sh checkflist
        To sprawdza, czy zawartość ${DESTDIR} ładnie pasuje do 
        zawartości wydania w plikach *tgz.
      # unsetenv RELEASEDIR DESTDIR

   W tym momencie masz większość wydania OpenBSD. Jedyna pominięta sprawa to 
   System X Window (który opisany jest w następnej sekcji).

  5. Zbudowaniei instalacja XF4
   Drzewo XF4 pierwotnie jest oparte na imake(1) i nie zawiera katalogu 
   mechanizmu ``obj'', ktory dostarczany jest z berkleyowskim make(1). 
   Poniewaz drzewo może byc budowane lokalnie, lepiej nie uniknać 
   zasmiecania zrodel pobranych z repozytorium CVS. Wybrac należy 
   alternatywny katalog, natyle duzy by pomiescic pliki obiektowe Systemu X 
   Window, biblioteki i binaria. Bedziemy nazywac ten katalog XF4BLD. XF4SRC
   jest sciezka do Twoich plikow zrodlowych Systemu X Window. Jezeli juz 
   wybrales XF4BLD, zaczynamy proces budowy: 

      % su
      # test -d XF4BLD && mv XF4BLD XF4BLD- && rm -rf XF4BLD- &
      # mkdir -p XF4BLD
      # cd XF4BLD && lndir XF4SRC && nice make build

   Zauwaz (tylko dla i386): XF86Setup, budowany i instalowany powyzej wymaga 
   wersji 8.3 bibliotek tcl/tk. Musza one byc zainstalowane, zeby wlasciwie 
   zakonczyc budowe. Wersja 8.3 tcl/tk jest w drzewie portow w 
   /usr/ports/lang/tcl/8.3 i /usr/ports/x11/tk/8.3. Wersja 8.3 jest wymagana 
   do zbudowania XF4. Moze ona takze koegzystowac z wersja 8.0. 

   Powyzsza metoda jest analogiczna do make build w katalogu /usr/src. 
   System X Window jest tworzomy i instalowany do /usr/X11R6. Jednak proces 
   instalacji nie nadpisuje /etc/X11/xdm. Ten katalog musi byc zainstalowany 
   recznie. Albo mozesz cd /etc/X11 && xdm xdm- przed rozpoczeciem budowy i 
   skopiowac wszystkie lokalne konfiguracje z xdm- do xdm po zakonczeniu 
   budowy. 

  6. Zrobienie i zatwierdzenie wydania XF4

   XF4 korzysta z tego samego mechanizmu DESTDIR i RELEASEDIR, opisanego w 
   sekcji budowy wydania systemu, powyżej. Mogą to być te same katalogi co 
   wyżej, ale spowoduje to ostrzeżenie, że zawartość DESTDIR będzie usunięta
   jeśli zapuścisz tę procedurę. Jednakże DESTDIR nie powinien być tym samym
   katalogiem co użyty do budowy wydania systemu. Może on być taki sam jeśli
   nie ma dla Ciebie znaczenia czy zawartość DESTDIR ma być zatrzymana. 
   (DESTDIR dla XF4 musi być opróżnione, żeby wykonać proces porównania).

   Kolejnymi krokami by zbudować wydanie są (zakładając, że nadal jesteś 
   superużytkownikiem i nadal w XF4BLD):

      # setenv DESTDIR your-destdir RELEASEDIR=your-releasedir

      # test -d ${DESTDIR} && mv ${DESTDIR} ${DESTDIR}- && rm -rf ${DEST-
        DIR}- &
      # mkdir -p ${DESTDIR} ${RELEASEDIR}
      # nice make release
      # unsetenv RELEASEDIR DESTDIR

   W tym punkcie masz oba systemy, OpenBSD i X Window w plikach *tgz w Twoim 
   katalogu wydania.

  7. Budowanie dodatkowych pakietów
   Podsystem `ports' wspieranych aplikacji jest opisany w ports(7). W celu
   łatwej instalacji porty mogą być pre-kompilowane w `pakiety', które
   mogą być potem instalowane na wielu maszynach przy użyciu pkg_add(1).
   Pakiety są tworzone przez wybieranie aplikacji do zbudowania (będziemy
   nazywać to KATEGORIA/PORT) i następnie wydajemy komendy jako 
   superużytkownik: 

      % cd /usr/ports/KATEGORIA/PORT
      % su
      # make package

   To wszystko co było do zrobienia.

ZOBACZ TAKŻE
   cvs(1), pkg_add(1), ports(7), sudo(8)

HISTORIA
   Ten dokument pojawił się pierwszy raz w OpenBSD 2.8.

OpenBSD 3.3           July 6, 2000                4

NAZWA | OPIS | ZOBACZ TAKŻE | HISTORIA